Bio4Energys second network meeting took place in Örnsköldsvik 5 October. During the day, the research of the platform Feedstock was presented by Prof. Björn Sundberg, Swedish University of Agricultural Sciences and Prof. Per Gardeström, Umeå University. The Process integration platform by Prof. Jan Dahl, Luleå University of Technology and the Environmental platform was presented by Prof. Stellan Marklund, Umeå University.

Professor Leif Jönsson from Umeå University told us about the collaboration with The Biorefinery of the Future and Clas Engström, CEO of Processum, gave his view on the collaboration. Martin Forsén, CEO of Domsjö Fiber talked about their enterprise and the opportunities he sees with collaborations. Robert Bergman from Solander Science Park talked about their business and also gave a presentation of Star-COLIBRI and Bio4Energys oppotunities within the project. 

Robert Bergman also presented a communication method for a network that we can be inspired by. A brief discussion about the communication need for the Bio4Energy network was held. A better website and newsletters will be developed. The need for popular presentation of research results was stressed, as well as the need to profile all collaboration partners. The network meetings are important, and they will continuoulsy take place in different locations in the region. The meetings will have different topics. At the next one, we will discuss patents which many considered important. External guests, such as politicians and other creators of public opinion will be invited. Last but not least, it is very important that time is given for discussion and dialogue at these occassions.

Anteckningar från nätverksträffen 5 oktober

Bio4Energys andra nätverksträff hölls i Örnsköldsvik 5 oktober. Under dagen presenterades forskningen inom plattformarna Råvara av Prof. Björn Sundberg, SLU och Prof. Per Gardeström, Umeå universitet, Processintegration av Prof. Jan Dahl, Luleå tekniska universitet och Miljö av Prof. Stellan Marklund, Umeå universitet.

Professor Leif Jönsson från Umeå universitet berättade om samarbetet med Framtidens bioraffinaderi. Clas Engström, VD för Processum, berättade om sin syn på samarbetet. Martin Forsén, VD för Domsjö Fiber berättade om deras verksamhet och vilka möjligheter han ser med samarbetet. Robert Bergman från Solander Science Park presenterade deras verksamhet och gav även en presentation av Star-COLIBRI och redogjorde Bio4Energys möjligheter i det projektet.

Robert Bergman presenterade även en kommunikationsmodell för ett nätverk som vi kan inspireras av. En kortare diskussion fördes om vilka kommunikationsbehov B4E-nätverket har. Olika nyhetsbrevsfunktioner och webbplatsen kommer att utvecklas. Vikten av populärvetenskaplig presentation av forskningsresultat betonades, liksom att alla samarbetspartner ska synas. Nätverksträffarna upplevs som viktiga och de ska även fortsatt ske på olika platser i regionen. Vid dessa ska olika frågor belysas. Vid nästa träff kommer vi troligtvis att behandla frågan om patent, som många upplevde som viktig. Till nätverksträffarna ska även externa gäster bjudas in, t ex politiker och opinionsbildare. Vid nätverksträffarna ska det ges gott om tid för diskussion och samtal.

B4E-2-Entry

Bio4Energy on Twitter