Month Flat Week Day
Date: Thursday, January 24, 2013
Duration: All Day
Categories: General
Contact info Elforsk

Hearing om konkurrensen om skogsråvaran

Elforsk anordnar i samverkan med IVL en hearing om konkurrensen om den framtida skogsråvaran. Bakgrunden är att efterfrågan på bioråvaror från bland annat skogen förväntas öka som resultat av Sveriges och EU:s energi- och klimatpolitik. Future Forests programchef Annika Nordin medverkar.

Viktiga drivkrafter bakom konkurrensen om skogsråvara är bland annat EU:s mål till 2020 om 20 procent förnybar energi, Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 samt de riktlinjer som dras upp av EU om vägen mot ett koldioxidfritt energisystem i Europa år 2050.

Avsikten med hearingen är att med grova penseldrag måla upp bilder av hur tillgång och efterfrågan på i första hand den svenska skogsråvaran kan komma att förändras i perspektiven 2020 och 2030 och hur detta i sin tur påverkar olika aktörer och sektorer. Hearingen ingår som en del i Elforsks och IVL:s arbeten med att identifiera och analysera behovet av framtida forskningsinsatser. Bo Rydén från analysföretaget Profu, är moderator för dagen och håller ihop diskussionerna.

Tid: 2013-01-24 -

Ort: Stockholm

Lokal: Finlandshuset

Arrangör: Elforsk

Kontakt och mer information:

För program se Elforsks hemsida.