umu logotyp ENLTU eng blue slu logo rgb web RISE logo
Month Flat Week Day
Date: Wednesday, November 21, 2018 10:00 am - 4:00 pm
Categories: Events General
Contact info Joakim Lundgren, Platform Leader, Bio4Energy System Analysis and Bioeconomy

Save the Date!

Svenskt seminarium om radikal minskning av klimatgasutsläpp i processindustrin

Tid: 21 november 2018, kl 10.00-16.00

Plats: Energimyndighetens lokal Bullerö, Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA, IETS (Industrial Energy-Related Technologies and Systems). Inom IEA, IETS planeras en internationell workshop kring Deep Decarbonization in Process Industry under hösten 2019.

För att Sverige skall klara sitt åtagande om klimatgasneutralitet 2045 krävs omfattande förändringar inom bland annat industrin, inom vilken processindustrin står för den allra största delen av utsläppen. Åtgärder behöver genomföras på flera områden: nya tekniker, nya systemlösningar, effektivisering, samspel med andra sektorer, nytt tänkande vad avser organisation, innovation, rollfördelning mellan stat, industri, akademi, etc. Dessa aspekter kommer att presenteras och diskuteras under seminariet.

Det finns stora möjligheter att minska klimatgasutsläppen i processindustrin eller till och med i vissa fall skapa negativa utsläpp, om rimliga framtida ekonomiska förutsättningar införs. I svensk industri, i samarbete med staten och akademin, pågår en spännande utveckling mot nya lösningar, som kommer att belysas på seminariet. Fortsatta kraftfulla aktiviteter inom området kommer också att behövas.

Seminariet vänder sig till företrädare från industrin, universitet, institut, konsulter och myndigheter.

Syftena med seminariet är:

--Att öka kunskapen i Sverige

--Att diskutera behovet av fortsatt svensk forskning inom området

--Att diskutera behovet av och formerna för svenskt deltagande i internationellt samarbete

--Att utveckla det svenska nätverket kring sådant samarbete

--Att identifiera viktiga områden ur svensk synpunkt för ökat internationellt samarbete

Om du är intresserad av att deltaga, skicka ett mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., senast 8 november 2018.

Seminariet är avgiftsfritt. Ett fullständigt program kommer att skickas ut inom kort.

Välkommen!

Thore Berntsson

Ordförande i IEA,IETS