umu logotyp ENLTU eng blue slu logo rgb web RISE logo


Workshop: Nya styrmedel för förnybara drivmedel och dess påverkan på framtida förgasningsetableringar

SFC logotype 2018
Inbjudan till workshop den 11 december

Tid: Tisdag den 11 december 2018 kl. 10-16 (Vi bjuder på lunch, kaffe och smörgås till registrerade deltagare)

Plats: Stockholm (lokal meddelas senare)

Svenskt förgasningscentrum (SFC) arrangerar en workshop som presenterar och diskuterar nya styrmedel för förnybara drivmedel och deras påverkan på biodrivmedelindustrin, både i allmänhet men framförallt med siktet mot etablering av förgasningsanläggningar för produktion av biodrivmedel i Sverige.

Programmet innehåller bland annat presentationer om det nya förnybarhetsdirektivet (RED II), den nya reduktionsplikten, deras effekter på drivmedelsmarknaden och förgasningsteknikens potentiella roll i ett fossilfritt Sverige, samt ger deltagarna en möjlighet att diskutera dessa frågor.

Frågeställningar som arrangemanget avser att belysa och diskutera är om:

  • befintliga styrmedel är tillräckliga för en storskalig implementering av biodrivmedelsproduktion genom exempelvis förgasningsteknik?

Om inte:

  • vad saknas?
  • vilken form av ytterligare styrmedel eller stimulanser borde införas?

Klicka här för att anmäla dig för deltagande, senast den 20 november.

Välkommen!

Svenskt Förgasningscentrum, SFC

Joakim Lundgren, Lars Waldheim

Konferens: Flera filer mot framtidens drivmedel

cdn.evbuc.com images 49969405 156927359528 1

Årets programkonferens för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system har titeln Flera filer mot framtidens drivmedel.

År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara fossiloberoende. Det kommer att kräva en omställning till fossilfria och energieffektiva fordon, ett transporteffektivt samhälle och ökad användning av förnybara bränslen.

Omställningen rymmer stora möjligheter, men också risker och fallgropar. Det innebär att frågeställningarna är komplexa och kräver ett systemperspektiv. Valet av de rätta lösningarna måste baseras på bästa tillgängliga kunskap.

Välkommen att delta i en dag full av presentationer och diskussioner kring aktuella systemperspektiv på frågeställningar om möjligheterna att ytterligare öka produktionen så väl som användningen av förnybara drivmedel i Sverige. Vi ger också chans och utrymme till att presentera konkreta projektidéer och nätverka med möjliga framtida samarbetsparter under momentet Pitch & match (separat anmälan här).

Konferensen är en mötesplats för att hämta inspiration, finna nya projektidéer och affärsmöjligheter och diskutera hur vi tillsammans når målet om en fossilfri fordonsflotta år 2030. Den vänder sig till forskare, industriaktörer, beslutsfattare, tjänstemän och andra inom akademi, institut, industri, produktion, distribution, myndigheter, kommuner och regioner som arbetar med alla aspekter av utveckling, produktion, användning av och omställning till hållbara förnybara drivmedel. Anmäl dig idag för att säkra en plats!

Konferensen samarrangeras årligen av Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel inom ramen för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

När: 22 november 2018, klockan 9:30-17

Var: Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50, SE-11219 Stockholm

Till registreringen


Svenskt seminarium om radikal minskning av klimatgasutsläpp i processindustrin

Tid: 21 november 2018, kl 10.00-16.00

Plats: Energimyndighetens lokal Bullerö, Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA, IETS (Industrial Energy-related Technologies and Systems). Inom IEA, IETS planeras en internationell workshop kring Deep Decarbonisation in Process Industry under hösten 2019.

För att Sverige skall klara sitt åtagande om klimatgasneutralitet 2045 krävs omfattande förändringar inom bland annat industrin, inom vilken processindustrin står för den allra största delen av utsläppen. Åtgärder behöver genomföras på flera områden: nya tekniker, nya systemlösningar, effektivisering, samspel med andra sektorer, nytt tänkande vad avser organisation, innovation, rollfördelning mellan stat, industri, akademi, etc. Dessa aspekter kommer att presenteras och diskuteras under seminariet.

Det finns stora möjligheter att minska klimatgasutsläppen i processindustrin eller till och med i vissa fall skapa negativa utsläpp, om rimliga framtida ekonomiska förutsättningar införs. I svensk industri, i samarbete med staten och akademin, pågår en spännande utveckling mot nya lösningar, som kommer att belysas på seminariet. Fortsatta kraftfulla aktiviteter inom området kommer också att behövas.

Seminariet vänder sig till företrädare från industrin, universitet, institut, konsulter och myndigheter.

Syftena med seminariet är:

--Att öka kunskapen i Sverige

--Att diskutera behovet av fortsatt svensk forskning inom området

--Att diskutera behovet av och formerna för svenskt deltagande i internationellt samarbete

--Att utveckla det svenska nätverket kring sådant samarbete

--Att identifiera viktiga områden ur svensk synpunkt för ökat internationellt samarbete

Om du är intresserad av att deltaga, skicka ett mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., senast 8 november 2018.

Seminariet är avgiftsfritt. Ett fullständigt program kommer inom kort.

Välkommen!

Thore Berntsson

Ordförande i IEA, IETS

Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives

Written by Anna Strom

Registration is open for the 8th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives.CelluloseWorkshop2018Gemensamt Medlemsmöte RISE Processum & Industrinätverksträff Bio4Energy

Det är dags för höstens medlemsmöte inom RISE Processum och Bio4Energys industrinätverksträff.Processum darkblue rgb Vi hoppas träffa dig och dina kollegor i en inspirerande, nätverkande och engagerande dag.

Anteckna gärna 26 november kl. 12.00-17.30 i din kalender. Vi återkommer med inbjudan innehållande en mer detaljerad agenda inom kort.Bio4energy cmyk

Hälsningar
RISE Processum & Bio4Energy


Tema Agenda 2030

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Det är temat för höstens medlemsmöte och industrinätverksträff, där vi i en workshop tillsammans tittar på hur vi ska arbeta för att bidra till Agendans målsättningar och vilka av målen som bör ligga i störst fokus för oss i vårt arbeta framåt. Workshopen leds av ESAM, som har lång erfarenhet av bland annat cirkulär ekonomi, ledarskap för hållbar utveckling och mångfald.

Vi ser fram emot en lärorik och intressant dag!


Autumn 2018 Bio4Energy Researchers' Meeting

Audience 210518 400
Time: 16 October 2018

Place: Väven P5, Umeå, Sweden

Theme: Bio4Energy Support Platforms & Techno Economics


This event is open to all Bio4Energy researchers and students, but registration is required to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by 10 October 2018.

Advanced Biofuels 2018

ABC2018_header_web

During 18–20 September 2018, the Swedish Bioenergy Association is organising its 4th Advanced Biofuels Conference at Gothenburg, Sweden, covering advances in the aviation, maritime and road transport sectors. 


The Nordic countries are a hotbed of activity when it comes to advancing and implementing biofuels in transport. Already in 2015, Sweden and Finland had surpassed the European Union target for 2020 regarding renewable energy in transport. Hydrotreated vegetable oil biodiesel is the most important type of advanced biofuel in terms of commercial production capacity. Other types of biofuels available on the Swedish market are compressed biogas, 85-to-95 per cent ethanol blends with hydrocarbons and wholly "green" diesel.

To the conference programme.

Conference contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +46 8 441 7083.